Kredit

Pri investiranju v prenovo sistema ali novo vgradnjo toplotne črpalke si lahko finančno breme zmanjšate tudi s koriščenjem ugodnosti, ki jih ponuja Eko sklad. Tako si lahko celoten strošek zmanjšate tudi za 50 % ali pa samo plačilo naložbe s pomočjo kredita izvedete po obrokih. Spodaj so navedene ključne informacije o dveh ugodnostih, ki jih lahko izkoristite v letu 2018.

KOLIKO?

Skupna višina sredstev v okviru tega javnega poziva znaša 15.000.000 €. Posameznik lahko uveljavlja celoten znesek stroška vgradnje, vendar ne več kot 40.000 €.

ZA KAJ?

Vgradnja sistema za ogrevanje in prezračevanje oz. pripravo tople sanitarne vode, kot je toplotna črpalka za sanitarno vodo (min. energijski razred: A), toplotna črpalka za ogrevanje stavbe (pogoj: določena min. sezonska energijska učinkovitost).

Sredstva se lahko porabijo za nakup in vgradnjo toplotne črpalke/hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika in povezave s toplotno črpalko, izvedbo vrtine, zemeljskega kolektorja, cevovoda med toplotno črpalko in virom (zemlja/zrak/voda) in ustrezno varovalno in nadzorno opremo ter nakup in vgradnjo razvodnih elementov in ogreval (npr. radiatorjev), če so ti vgrajeni hkrati s celotnim sistemom.

KDO?

Občani občin Zagorje, Trbovlje in Hrastnik ter mestnih občin Ljubljana, Maribor, Kranj, Celje, Novo mesto in Murska Sobota, ki so (so)lastniki objektov oz. zaključenih delov ali imetniki stavbne pravice na zadevnih nepremičninah ali druge osebe s pisnim dovoljenjem lastnika.

POGOJI PRIDOBITVE IN KORIŠČENJA

  • Ukrepi in instalacije še niso bili izvedeni in zanje upravičenec še ni prejel kredita Eko sklada.
  • Pravočasna in popolno izpolnjena vloga skupaj z obveznimi prilogami:
  • Predračun izvajalca z opisom del, naprav in materialov ter podatki o izvajalcu
  • Veljavno gradbeno dovoljenje ali dokazilo, da je stavba zgrajena oz. v postopku gradnje v skladu z vsemi veljavnimi predpisi
  • Dokazilo o lastništvu nepremičnine, če lastnik ni vpisan v zemljiško knjigo
  • Soglasje lastnika, če vlagatelj ni lastnik objekta (obrazec EKO-Z)
  • Dodatna dokazila so potrebna, če sistemi ali deli vgrajenih sistemov niso navedeni na informativnih seznamih Eko sklada ali za dokazilo, da uveljavljana vrsta naložbe izpolnjuje zakonske zahteve (3. točka Javnega poziva).

Poziv je veljaven do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS oz. razdelitve namenjenih sredstev.

Vlogo (na voljo na spletni strani Javnega sklada) lahko vložite osebno ali po pošti na naslov Eko sklada.

Vlagatelj mora investicijo dokončati v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe, v izjemnih primerih je mogoče ta rok podaljšati.

FINANČNI POGOJI

Spremenljiva obrestna mera, vezana na trimesečni EURIBOR s fiksnim pribitkom 1,3 %. Informativni izračun obrestne mere:

Višina kredita Odplačilna doba v mesecih Anuiteta Strošek sklenitve kreditne pogodbe Zavarovalna premija Stroški ob podpisu pogodbe Skupni znesek, ki ga mora kreditojemalec plačati EOM
2.000 € 12 167,84 € 40 € 8,66 € 48,66 € 2.092,79 € 9,04 %
4.000 € 36 113,35 € 60 € 34,69 € 94,69 € 4.265,36 € 4,41 %
12.000 € 84 149,53 € 175 € 200,97 € 375,97 € 13.286,87 € 3,07 %
20.000 € 120 177,82 € 175 € 418,23 € 593,23 € 22.432,34 € 2,42 %
20.000 € 168 130,27 € 175 € 523,06 € 698,06 € 23.284,21 € 2,32 %
40.000 € 120 355,65 € 175 € 836,49 € 1.011,49 € 44.189,73 € 2,08 %
40.000 € 240 189,36 € 175 € 1.281,59 € 1.456,59 € 47.903,65 € 1,94 %

Odplačilna doba je največ 10 let.

Kredit se lahko po izbiri vlagatelja koristi v enem delu, kjer se celoten znesek nakaže po predložitvi vseh potrebnih dokazil o zaključku investicije, ali v dveh delih, kjer se 40 % zneska nakaže v 5 delovnih dneh po prejemu podpisane pogodbe, preostali znesek pa v 5 delovnih dneh po predložitvi dokazil o zaključku investicije.

Najpozneje 15 dni pred rokom za zaključek investicije mora vlagatelj predložiti izjavo o zaključku in kopije vseh izstavljenih računov za uskladitev z zneskom kredita. Kredit zapade v plačilo prvi dan naslednjega meseca po zaključku investicije

NADZOR

Eko sklad si pridržuje pravico, da lahko kadar koli v trajanju poplačevanja kredita preveri porabo kredita in skladnost dokumentacije.