Finančna spodbuda

SPODBUDA

KOLIKO?

Skupna višina sredstev v okviru tega javnega poziva znaša 16.000.000 €.

Pri prvi vgradnji toplotne črpalke do 20 % stroškov investicije, a največ:

 • 2.500 € za toplotno črpalko za ogrevanje voda-voda ali zemlja-voda oz.
 • 1.000 € za toplotno črpalko za ogrevanje zrak-voda.

Pri zamenjavi obstoječe naprave s toplotno črpalko (v občinah brez Odloka o načrtu kakovosti zraka) do 40 % stroškov investicije, a največ:

 • 4.000 € za toplotno črpalko za ogrevanje voda-voda ali zemlja-voda oz.
 • 2.500 € za toplotno črpalko za ogrevanje zrak-voda.

Pri zamenjavi obstoječe naprave s toplotno črpalko (v občinah z Odlokom o načrtu kakovosti zraka) do 50 % stroškov investicije, a največ:

 • 5.000 € za toplotno črpalko za ogrevanje voda-voda ali zemlja-voda oz.
 • 3.200 € za toplotno črpalko za ogrevanje zrak-voda.

ZA KAJ?

Nakup in vgradnja električne, plinske, sorpcijske ali hibridne toplotne črpalke za ogrevanje tipa zrak voda, voda voda ali zemlja voda, ki dosega predpisano mejo sezonske energetske učinkovitosti ogrevanja, navedeno v Javnem razpisu.

KDO?

Občani občin Zagorje, Trbovlje in Hrastnik ter mestnih občin Ljubljana, Maribor, Kranj, Celje, Novo mesto in Murska Sobota, ki so (so)lastniki objektov oz. zaključenih delov ali imetniki stavbne pravice na zadevnih nepremičninah ali druge osebe s pisnim dovoljenjem lastnika.

POGOJI PRIDOBITVE IN KORIŠČENJA

Vgradnja je veljavna le, če jo izvede izvajalec oz. podizvajalec, naveden v evidenci pooblaščenih podjetij pri Agenciji RS za okolje z ustreznim potrdilom o vpisu, razen v primeru hermetično zaprte toplotne črpalke.

Prav tako občina, v kateri se uveljavlja investicija, ne sme imeti določenega drugega prednostnega načina ogrevanja.

Sredstva se lahko porabijo za nakup in vgradnjo ene toplotne črpalke na stanovanjsko enoto, nakup in vgradnjo zalogovnika, vodnega toplotnega zbiralnika ter priključitev na toplotno črpalko, izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtine ter vse instalacije za zagon, delovanje in upravljanje sistema.

 

Pogoji pridobitve:

 • Vlagatelj je lastnik ali solastnik objekta s pisnim dovoljenjem ostalih lastnikov, imetnik stavbne pravice na objektu, družinski član lastnika objekta ali najemnik objekta s pisnim dovoljenjem lastnika,
 • Pravočasna in popolno izpolnjena vloga 54SUB-OB17 skupaj z obveznimi prilogami:
  • Kopija gradbenega dovoljenja oz. potrdilo o gradbenem dovoljenju
  • Kopija ustreznega dovoljenja, če je bil objekt spremenjen
  • Dokazilo o parcelaciji, če se parcelacija na gradbenem dovoljenju razlikuje od dejanskega trenutnega stanja
  • Soglasje lastnika oz. solastnika, če vlagatelj ni lastnik ali je solastnik
  • Predračun izvajalca z opisom del, vrsto in oznako ter proizvajalcem naprave in opreme
  • Dodatne obvezne priloge:
   • Predračun izvajalca s popisom del in opreme, navedeni pa morajo biti tudi vrsta, tip in proizvajalec toplotne črpalke
   • Fotografija prostora vgradnje z označeno točno lokacijo
   • Fotografija obstoječe kurilne naprave (če boste uveljavljali višja sredstva)
   • Vodno dovoljenje v primeru vgradnje toplotne črpalke tipa voda-voda
   • Izjava o skladnosti, kopijo tehnične dokumentacije in podatkovni list
   • Druga dokazila o ustreznosti investicije
   • Soglasje pristojnega zavoda za kulturno dediščino in kulturnovarstveni pogoji, če je objekt z investicijo kulturnovarstveno zaščiten.

Investicija mora biti izvedena v skladu z vsemi veljavnimi predpisi s področja gradnje in energijske učinkovitosti objektov ter drugimi zadevnimi predpisi.

Vgradnja prototipov in rabljene opreme/naprav ni veljavna naložba.

Vgradnjo in zagon sistema lahko opravi le usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.

Za že vgrajen sistem, za katerega je že bila dodeljena spodbuda, ni mogoče ponovno pridobiti sredstev v okviru tega razpisa, vgrajenega sistema ni dovoljeno odstraniti še vsaj 3 leta po izplačilu sredstev.

Vlagatelj mora investicijo zaključiti v roku 9 mesecev po prejemu odločbe o dodelitvi sredstev, v primeru izvajanja vsaj treh ukrepov pa v roku 18 mesecev po prejemu odločbe. Po potrebi se lahko z ustreznimi dokazili rok za dokončanje podaljša. Kot datum zaključka investicije se šteje datum izdaje računa, iz katerega je jasno razvidno, da je investicija v celoti izvedena.

Poziv je veljaven do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS oz. razdelitve namenjenih sredstev.

Vlogo (na voljo na spletni strani Javnega sklada) lahko vložite osebno ali po pošti na naslov Eko sklada, dodatne informacije pa so vam na voljo po elektronski pošti na ekosklad@ekosklad.si ali na telefonski številki 01 241 48 20.

FINANČNI POGOJI

Vlagatelj je upravičen do višje spodbude, če bo toplotna črpalka zamenjala staro kurilno napravo. V tem primeru mora vlagatelj vlogi priložiti fotografijo stare kurilne naprave, ki mora biti ob zamenjavi povsem odstranjena.

Prav tako je vlagatelj upravičen do višje spodbude, če poleg vgradnje toplotne črpalke načrtuje izvedbo vsaj še dveh ukrepov, navedenih v Javnem pozivu, v istem objektu z gradbenim dovoljenjem, izdanim pred 1. 7. 2010. V tem primeru se opredeljeni zneski povečajo za 50 %, vendar odobreni znesek ne sme presegati 30 % priznanih stroškov investicije, sredstva pa so izplačana šele po predložitvi dokazila o izvedbi vseh oz. vsaj treh načrtovanih ukrepov.

Vlagatelj mora dokumentacijo o zaključku investicije predložiti najkasneje 2 meseca po zaključku investicije:

 • Fotografije vgrajene toplotne črpalke
 • Fotografije odstranjene stare kurilne naprave (če vlagatelj uveljavlja višjo finančno spodbudo)
 • Vodno dovoljenje (v primeru vgradnje toplotne črpalke voda voda), če to ni priloženo k vlogi

Sredstva so izplačana predvidoma v roku 60 dni po prejemu in preveritvi dokazil o zaključku investicije.

NADZOR

Eko sklad si pridržuje pravico, da lahko kadar koli od izdaje odločbe o dodelitvi sredstev do 3 let po izplačilu sredstev preveri spoštovanje pogojev in skladnost dokumentacije.

FINANČNI POGOJI

Vlagatelj je upravičen do višje spodbude, če bo toplotna črpalka zamenjala staro kurilno napravo. V tem primeru mora vlagatelj vlogi priložiti fotografijo stare kurilne naprave, ki mora biti ob zamenjavi povsem odstranjena.

Prav tako je vlagatelj upravičen do višje spodbude, če poleg vgradnje toplotne črpalke načrtuje izvedbo vsaj še dveh ukrepov, navedenih v Javnem pozivu, v istem objektu z gradbenim dovoljenjem, izdanim pred 1. 7. 2010. V tem primeru se opredeljeni zneski povečajo za 50 %, vendar odobreni znesek ne sme presegati 30 % priznanih stroškov investicije, sredstva pa so izplačana šele po predložitvi dokazila o izvedbi vseh oz. vsaj treh načrtovanih ukrepov.

Vlagatelj mora dokumentacijo o zaključku investicije predložiti najkasneje 2 meseca po zaključku investicije:

 • Fotografije vgrajene toplotne črpalke
 • Fotografije odstranjene stare kurilne naprave (če vlagatelj uveljavlja višjo finančno spodbudo)
 • Vodno dovoljenje (v primeru vgradnje toplotne črpalke voda voda), če to ni priloženo k vlogi

Sredstva so izplačana predvidoma v roku 60 dni po prejemu in preveritvi dokazil o zaključku investicije.

NADZOR

Eko sklad si pridržuje pravico, da lahko kadar koli od izdaje odločbe o dodelitvi sredstev do 3 let po izplačilu sredstev preveri spoštovanje pogojev in skladnost dokumentacije.