Eko sklad vam lahko pomaga do cenejše obnove

Eko sklad nam ponuja različne načine, kako priti do finančnih sredstev, s katerimi lahko naše domove posodobimo in dodatno poskrbimo za zaščito okolja. Zadnjih nekaj desetletij in celo stoletja smo namreč leteli na krilih industrijske revolucije, urbanizacije in globalizacije, pri tem pa pozabljali na skrb za naš planet. V vodo smo spuščali nevarne odplake, v zrak pa škodljive emisije ogljikovega dioksida, ne da bi se povsem zavedali vpliva, ki ga imamo na naš planet.

Zadnja desetletja pa je prišlo do preobrata. Znanstvene raziskave so pokazale, da toplogredni plini, ki jih spuščamo v ozračje negativno vplivajo na ozonski plašč, ki nas ščiti pred premočnim sončnim sevanjem. Če ta zaščita oz. ovira izgine, bo sončno sevanje v tolikšni meri spremenilo naše podnebje, da bo Zemlja postala neprimerna za življenje, usoda človeštva pa je negotova.

Zato smo začeli z raziskovanjem možnosti izkoriščanja obnovljivih virov energije, ki ponujajo več prepričljivih prednosti. Kot pove že samo ime, so ti viri obnovljivi, kar pomeni, da se jih ne da povsem izčrpati. Ta neskončna zaloga pa posledično pomeni nižjo oz. stabilnejšo ceno. Cene naftnih derivatov in drugih fosilnih goriv, pa tudi trdega goriva v obliki drv, naraščajo ravno zaradi vse manjših zalog. Najpomembnejši pa je seveda okoljevarstveni vidik. Pri izkoriščanju obnovljivih virov energije namreč v ozračje ne spuščamo emisij toplogrednih plinov, prav tako ne onesnažujemo voda, zato eko sklad pri tej virih ponuja subvencije. Ker za pogon sistemov na obnovljive vire energije pogosto potrebujemo le minimalno količino električne energije, so lahko ti sistemi celo povsem 100 % okolju prijazni, če električno energijo pridobivamo s pomočjo sončnih elektrarn, ki so dandanes že zelo razširjen način pridobivanja elektrike tako na individualni kot komercialni ravni.

 

Eko sklad

Eko sklad je bil ustanovljen z namenom spodbujanja izkoriščanja obnovljivih in okolju prijaznih virov energije ter posledično zmanjšanje uporabe fosilnih in drugih goriv, s katerimi onesnažujemo naš planet, njegovo delovanje pa pokriva tudi ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami ter trajnostni razvoj.

Vendar Eko sklad ne deluje zgolj za potrebe fizičnih oseb, temveč je njegova naloga veliko širša. Eko sklad ima namreč sredstva predvidena tudi za pravne osebe in celo javne organe. Pravnim osebam oz. podjetjem in lastnikov večstanovanjskih blokov omogoča in jih celo spodbuja k naložbi v okolju prijazne sisteme.

Eko sklad pravnim osebam trenutno pomaga sofinancirati naprave za ogrevanja/hlajenje in pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije, zmanjševanje onesnaževanja zraka v okviru tehnoloških procesov, nakup vozil ali delovnih strojev s hibridnim, električnim oz. plinskim pogonom, okolju prijazna kanalizacijska omrežja, vzpostavitev sistemov, naprav oz. tehnoloških postopkov za zbiranje, ločevanje, predelavo in ponovno uporabo odpadkov, vodovodna omrežja, izobraževalne projekte NVO (nevladnih organizacij) ter celo postavitev naprav za čiščenje zraka.

Javnim upravam lahko Eko sklad v okviru trenutnih spodbud pomaga pri pridobitvi sredstev za financiranje daljinskega ogrevanja, nakup vozil oz. delovnih strojev na plinski, hibridni ali električni pogon, vozil za javni potniški promet, sistemov za ogrevanje oz. hlajenje s pomočjo obnovljivih virov energije, vzpostavitev sistemov, tehnoloških postopkov oz. naprav za ločevanje, zbiranje, predelavo in ponovno uporabo odpadkov, gradnjo energetsko učinkovitih zgradb za splošne družbene namene in celo naprav za ogrevanje/hlajenje in pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije.

 

Eko sklad

 

Eko sklad pa je z našega vidika še vedno najbolj pomemben zaradi sofinanciranja naložb fizičnih oseb. Tako sklad ponuja sredstva v naslednje namene:

  • Naložba v zunanje stavbno pohištvo – sredstva iz tega naslova se lahko porabijo za namene zvišanja energetske učinkovite zgradb, in sicer izvedbo toplotne izolacije fasade in strehe, vgradnjo energetsko učinkovitih lesenih oken, solarnih ogrevalnih sistemov, toplotnih črpalk, celovito obnovo starejših bivalnih objektov in celo nakup stanovanja v nizkoenergetskih objektih.
  • Zamenjava azbestnih kritin
  • Priklop na javno vodovodno omrežje
  • Vzpostavitev oskrbe s pitno vodo, če ni predvidene javne oskrbe
  • Naložba v izolacijo fasade – v okviru te spodbude se lahko sredstva porabi za toplotno izolacijo fasade oz. strehe ali stropa v neogrevanih prostorih, optimizacijo ogrevalnega sistema in obsežno energetsko obnovo objekta.
  • Odstranjevanje oz. zamenjava izolativnih oz. protipožarnih oblog z azbestnimi vlakni ter vodovodnih oz. kanalizacijskih cevi, če vsebujejo težke kovine ali azbest
  • Izdelava hišnega kompostnika
  • Postavitev zbiralnika deževnice
  • Izvedba izolacije kleti in tal

Eko sklad pa ponuja dve obliki financiranja, in sicer pomoč v obliki ugodnega kredita ali pridobitev nepovratnih finančnih sredstev. Praviloma je iz naslova nepovratnih finančnih sredstev mogoče dobiti nižji znesek, vendar tega zneska ni potrebno vračati, če se seveda naložba izpolni v skladu z javnim razpisom. Kredit, kot pove že ime samo, pa je potrebno vrniti, vendar je mogoče v okviru te oblike spodbude pridobiti višja sredstva, sami pogoji vračanja pa so izredno ugodni v primerjavi z običajnimi krediti, ki so na voljo na bankah.

Če v kratkem načrtujete obnovo ali zgolj razmišljate o nakupu novih okolju prijaznih sistemov in naprav, vam svetujemo, da si na spletni strani Eko sklada pogledate možnost pridobitve nepovratnih sredstev ali ugodnega kredita, ki lahko znatno zmanjša breme nakupa oz. obnove, vam pomaga pri znižanju vaših stroškov, hkrati pa ste lahko prepričani, da ste s to odločitvijo naredili tudi nekaj dobrega za naš planet.